Familiereg

Familiereg is die regsbeginsels van toepassing op gesinsverhoudings, insluitende die verhouding tussen 'n man en vrou, 'n ouer of voog en 'n kind en familie deur bloed of affiniteit. Skeiding kan egter ‘n moeilike proses wees, daarom beoog ons om die regsproses vinniger en vlotter te laat verloop om ‘n gelukkiger einde te bewerkstellig.

Ons diens sluit in:

  • Kinderreg met betrekking tot toegang tot kinders
  • Onderhoud en vermoënsregtelike aangeleenthede
  • Bedinging teen huishoudelike geweld en teistering
  • Aannemings
  • Voogdyskap aansoeke en bemiddeling
  • Egskeidings gedinge
  • Egskeidings bemiddeling en nedersettings